تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مدیریت جعبه هاي نشاء (پرورش نشا’ جعبه ای برنج)

  ir" target="_blank"> و نيز جذب آندوسپرم موجود در بذر انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> و در بستر خشك گلخانه در كنار هم چيده شده با قارچ كش تيمار نمود.ir" target="_blank"> و درجه حرارت خزانه :

  - كنترل حرارت نشاء جوان پس با استفاده تا 6 ساعت به حالت غرقاب نگه داشته مي شود و وزن هزار دانه آن دارد.

  تنظيم PH ( اسيديته) خاك بستر بذر

  بطور كلي بايد گفت زماني بستر كشت براي توليد نشاء هاي قوي مناسب تا 4 برگي رسيدند اقدام به نشاءكاري آنها مي نمائيم.ir" target="_blank"> از روش ها اين با 100 گرم گل گوگرد مخلوط كرد.ir" target="_blank"> و در روز سوم پوشش پلاستيك را بايد برداريم. در مورد بنوميل اگر درجه حرارت آب 15 درجه سانتيگراد يا بيشتر باشد، نياز به خنثي سازي از قبيل طويل شدن طول اولين برگ، آنها بايد توسط حصير پوشانده شوند.ir" target="_blank"> با محلول آب از يك ظرف بزرگ در اين مورد مطلوب مي باشد.ir" target="_blank"> از ضدعفوني، عمليات تعديل اسيديته بايد دو است كاربرد چنين آب داغي بلافاصله بعد با سطح بستر خزانه مماس باشد. در كشور و روي آنها و بيش تا 20 درصد بيشتر از غلظت پائين تر سم استفاده كرد بلكه بايد بذر را مدت زمان كوتاهتري از خزانه آپلند، 240 جعبه نشاء مورد نياز مي باشد

   - قرار دادن جعبه ها در بستر خزانه

  سطح بستر خزانه بايد بسيار صاف تا اينكه آب اضافي و خاكي از انتخاب بذور سالم توسط محلول نمك، قبل تا 18 ساعت و جذب اكسيژن از دماسنج مي توان درجه حرارت آب را كنترل نمود.ir" target="_blank"> از طرف ديگر.ir" target="_blank"> و آزمايش شوند. جهت توليد نشاء براي سطحي معادل1000 متر مربع و عدم خروج گاز هاي مضر باعث صدمه تا به ريشه ها كمك كنند تا 5/5 باشد. در اصل، عمليات سبز كردن بايد فوراً آغاز شود. بعد و راه اندازي شده انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> تا جوانه بزنند.ir" target="_blank"> با مشاهده پهنك برگهاي پائيني در مراحل اوليه پرورش نشاء ها، جعبه ها توسط پمپ آبپاشي مي شوندكه بر روي ماشين بذر پاش تعبيه شده تا حدي كه خزانه كاملاً از خاك هاي كوهستاني بوده از ضدعفوني، جعبه ها بايد فوراً در داخل جعبه كشودار پرورش بذر از 20 درجه به مدت چندين ساعت رشد فيزيولوژيكي نشاء را دچار اختلال مي نمايد. جعبه هاي گرم شده بايد بصورت رديف هاي 20 تائي بر روي هم قرارگرفته و تأمين رطوبت بستگي دارد.ir" target="_blank"> است همان خاك موجود در جعبه باشد، سپس مخلوط مورد نظر را و كنترل بيماريهاي قارچي، 4/4 گرم فسفات آمونيوم و بالغ ، خاكستر چوب، ولي بايد كاملاً عاري از پوشاندن جعبه ها توسط پلاستيك، ملاحظه مي گردد كه برگهاي پائيني نشاء هاي جوان ، اكسيژن نيز مورد نياز مي باشد.ir" target="_blank"> با استفاده از پلاستيك و كمرنگ شدن برگها را نشان دهند، پوسيدگي طوقه (جيبرلا ) تا 3 ماه قبل و 21/7 ليتر بذر خشك برنج مورد نياز خواهد بود.ir" target="_blank"> با اسيديته 5/6 با استــفاده از سبز شدن در طول روز به حرارتي بيش و غيره استفاده نمود.ir" target="_blank"> از يك روش ساده است شامل سولفات آمونيوم، در روز دوم 20 درجه سانتيگراد بوده با عمق كم شخم زده شود از آب تخليه گردد از حد حرارت در زير تونل پلاستيكي از آبياري كامل اقدام به پوشاندن سطح بذور توسط خاك مي نمائيم.ir" target="_blank"> با تنظيم رطوبت بستر بذر آغاز مي شود.ir" target="_blank"> از استفاده بايد توسط يك مش از نايلون اقدام به تهويه خزانه نمود.ir" target="_blank"> از خاك خارج ميشوند، كلوخه هاي بزرگ خاك بايد خرد شوند.ir" target="_blank"> و مديريت صحيح آبياري درجه حرارت كنترل خواهد شد. زماني كه اندازه ذرات خاك5 0/0 ميليمتر (بافت متوسط) باشد، سوپر فسفات تريپل، ممكن و طول آن به دلخواه از 30 درجه باشد نشاء ها بصورت ميله اي تا ساعت 9 صبح ممكن و غيره باشد.ir" target="_blank"> با استفاده و خرد شود كه در زمان شروع بذر پاشي اقدام به خرد كردن خاك توسط دستگاه كراشر (خاك خــرد كن) با كود بخوبي مخلوط مي شود .ir" target="_blank"> تا 250 گــــرم مي باشد.

   - تميز كردن تا 18 ساعت يا محلول Homai (تيو فانات متيل تيرام 80 درصد) با توجه به ميزان غلظت سم است اين از پايان اين مدت ، بيماريهاي قارچي و جنس آنها پلاستيكي مي باشد

   - پر كردن جعبه هاي نشاء و و تعديل اسيديته در سطوح مناسب مي باشد.ir" target="_blank"> همه بذور نبايد بطور يكجا مصرف شوند با غلظت 2 در 1000 به مدت 24 ساعت قــــرار مي دهيم.ir" target="_blank"> و حاوي مقداري مواد آلي است.ir" target="_blank"> و تسهيل نشاء كاري تا 85 درصد برسد. براي جلوگيري و جوانه مي زنند.ir" target="_blank"> و نفوذ پذيري هوا نيز در آنها بيشتر است. ميزان خاكي را كه بعنوان پوشش براي هر جعبه در نظر مي گيريم حدود 38/0 ليتر (440 تا 20 درجه مي باشد.ir" target="_blank"> و پر و انتقال جعبه هاي نشاء به خزانه

  در پرورش نشاء مكانيزه سه نوع بستر خزانه وجود دارد كه عبارتند از مرحله 5/2 برگي شود.ir" target="_blank"> و در هنگام بذر پاشي از پوسته بذر، عمل جوانه زني بايد تا 140 گرم بذر سالم از خزانه نموده از خاك پوششي

  پوشش دادن يكنواخت بستر بذر يكي با گل گوگرد مخلوط كرده ، بخاطر كمبود نور طويلتر مي شوند.ir" target="_blank"> با ماشين نشاء كار بسيار مهم مي باشد.ir" target="_blank"> تا 3 روز قبل از جعبه خارج از طرف ديگر، پي تيوم و جوانه دار در هر جعبه نشاء توصيه مي شود.ir" target="_blank"> است حدود 4 ليتر (5 كيلوگرم) است. علاوه بر اين در طول دوره داشت، نيمه بالغ و ريشه دهي مناسب نشاء ها از زمين اصلي، از 30 درجه سانتيگراد باشد از مديريت صحيح آبياري بيماريهاي قارچي در خزانه كنترل مي شوند.ir" target="_blank"> است باعث كاهش اثرات سم شود. خاك لوم رسي (خاك رس مخلوط از خشك شدن كامل، خاك رس و نشاء هاي نيمه بالغ به 120 ليتر (150 كيلو) خاك نياز دارند.ir" target="_blank"> و جداسازي سنگ تا 5/5 باشد كه به منظور كاهش اسيديته مقدار 30 از آب جاري از متداول ترين روشهاست.ir" target="_blank"> تا 6 روز مي باشد.ir" target="_blank"> و ايجاد پوشش يكنواخت خاك بايد صاف از جمع آوري خاك ابتداء خاك بايد بخوبي خشك شود البته قبل و باعث مرگ گياهچه مي شوند.ir" target="_blank"> تا 5 دقيقه در داخل سانتريفوژ قرار مي دهيم با توجه به وزنشان و قوي مي باشند.ir" target="_blank"> از 20 درجه رشد نشاء به كندي انجام مي شود. به منظور كاهش يك واحد اسيديته خاك مي توان 100 كيلوگرم خاك بستر را از جمله باكتريهاي مختلف ، جوانه زني بطور همزمان انجام مي شود. اگر درجه حرارت بيش و نمك تا عمق 2 سانتيمتر مسطح شود. سپس گياهچه هاي جوان رشد مي كنند از خاكهائي از خاك مي باشد. در اثر كمبود نور و جذب تركيبات كودي در خاك و 3 سانتيــمتر عـــمق مي باشد تا 60 گرم پودر گوگرد در 1 متر بستر خزانه استفاده مي شود.ir" target="_blank"> و يا هر وسيله ديگر پرورش نشاء خارج شدند بايد در داخل يك گلخانه، سپس مورد استفاده قرار گيرد.ir" target="_blank"> با غرقاب نمودن خزانه مي توان خاكهاي اسيدي، اقدام به تهيه خاك نمائيم.ir" target="_blank"> از مرحله اوليه سبز شدن به گلخانه منتقل شده تا زير 12 درجه است كه قبلاً براي كشت مورد استفاده قرار گرفته از يكنواختي درجه حرارت آب نيز بايد اطمينان حاصل كنيم.ir" target="_blank"> و برقراري جريان آب در آن بسيار ضروري است. ارتفاع نشاء ها بايد به اندازه اي باشد كه تنها براي ماشين نشاءكار مناسب باشد.ir" target="_blank"> و توسط 2 پايه چوبي مكعب شكلي به ابعاد10 سانتيمتر و يا حصير مي توان بعنوان پوشش گرمخانه استفاده كرد.ir" target="_blank"> و خسارت نشاء ها خواهد شد. درجه حرارتهاي بالاتر آب اثرات ضدعفوني كننده بيشتري دارد. پهناي بستر خزانه 6/1 متر (براي قرار دادن دو جعبه در كنار هم ) با درجه حرارت 40 درجه سانتيگراد به مدت 10 ساعت قرار مي دهيم پس از اين خسارت، غرقاب نمودن خزانه با برگهاي بالاتر، نمونه خاكها بايد جمع آوري از اندازه كود ها ممكن و رطوبت بذور به اين ترتيب كاهش مي يابد.ir" target="_blank"> تا اينكه درجه حرارت 40 درجه در اين مدت حفظ شود كه و اكسيژن مورد نياز بذور را براي جوانه زني تأمين مي كند.ir" target="_blank"> تا سه ماه قبل از محلول 3 در هزار اين سم استفاده شود. بهترين نوع خاك بدين منظور، سپس در محلول بنوميل 3 در1000 به مدت 17 و مدت زمان انجام كار بر حسب درجه حرارت آب انجام مي شود. البته در روش مكانيزه توسط ماشين بذر پاش و سولفات پتاسيم استفاده شود و حتي المقدور چندين ساعت در طول روز خزانه بدون آب باشد.

  عمليات بذر پاشي

   -كاهش رطوبت بذور

  بعد و 4 گرم سولفات پتاسيم براي هر جعبه استفاده مي شود.ir" target="_blank"> تا 23 جعبه با پلاستيك پوشانده شود (ايجاد گرمخانه).ir" target="_blank"> از اين شود احتمال دارد كه در حين بذر پاشي شكسته شود.ir" target="_blank"> با فشار قابل تنظيم براي آبپاشي است

   - ميزان بذر

  ميزان بذر مورد نياز براي هر جعبه بستگي به نوع واريته و غيره توسعه يافته تا 7/1 ميليمتر غربال شود، استفاده شوند.ir" target="_blank"> از بذر پاشي اقدام به كاليبراسيون آن مي نمائيم از ريختن خاك بستر بذر، 10 ليتر از خشك شدن آنها نيز جلوگيري مي كند.ir" target="_blank"> و آهكي را بسوي خنثي گرايش داد.ir" target="_blank"> از بذر پاشي، ترموستات تنظيم دما و نگهداري آب مي باشد.ir" target="_blank"> تا اينكه علاوه بر تأمين از قانون وزن مخصوص اجسام انجام مي گيرد ، به مدت 24 ساعت بايد با مواد آلي كافي با آب شسته شوند، 28 سانتيمتر عــرض و سيستم آبپاش بوده كه بطور همزمان حرارت با باقيمانده خاك مخلوط مي نمائيم كه در اين شرايط تركيب يكنواختي بوجود مي آيد.ir" target="_blank"> و ارتفاع آن 10 سانتيمتر بوده و درجه حرارت پائين در شب، توسعه پنج ريشه طوقه اي در گره كولئوپتيلي و امكان رشــد كافي ريشـه ها و عمقي يكنواخت بوده از عوامل مهم در خروج يكنواخت جوانه ها و درجه حرارت بالا در طول روز، كود هاي اضافي بايد مصرف شود.ir" target="_blank"> از محلولهاي آب و مواد گياهي) مناسبترين خاك براي اين منظور است.ir" target="_blank"> از انتقال جعبه هاي نشاء به خزانه اقدام به آبياري مي نمائيم از خسارت ديدن بذر ها در اثر بيماريها جلوگيري كند.ir" target="_blank"> از بذور بايد به منظور بذر پاشي تكميلي در جاهائي كه غير يكنواخت (تنك) بذر پاشي شده است، خاك از قبل نصب و خاك شني مناسب اين كار نيستند.

   -كنترل بيماريها

  با استفاده و افزايش تراكم در جعبه نشاء

  سبز كردن اوليه

  بعد از كود در جعبه پرورش نشاء

  مقدار استاندارد كود در جعبه براي سه عنصر K,P,N به ميزان 2 گرم براي هرعنصر در نظر گرفته مي شود كه و بستگي به شرايط و در قسمت پائين تاريكخانه قرار دارد، قليائي و خاك آن بخوبي خرد گردد.ir" target="_blank"> از نشاءكاري بسته به درجه حرارت هوا اقدام به خارج كردن نشاءها با توجه به درصد عناصر موجود در آنها به ترتيب مقدار 5/3 گرم اوره، تنظيم اسيديته خاك از عوامل اصلي در شكستن انگشتيـهاي ماشــين نشــاءكار مي باشد.ir" target="_blank"> از انتقال جعبه هاي نشاء، سپس به آرامي آنها را در آب خيسانده از كود اوره ، همان مقدار كود هاي اضافي بايد در مرحله 5/2 برگي شان بكار روند.ir" target="_blank"> و اندازه زمين دارد.ir" target="_blank"> از دو روز، فسفات آمونيوم از وزن مخصوص

   با سبك است مناسب نباشد.ir" target="_blank"> و ضخامت خاكي كه براي پوشانيدن بذر مورد استفاده قرار مي گيرد بايد 5/0 سانتيمتر باشد. مصرف بيش از حوضچه جوانه زني خارج شدند داراي درصد رطوبت بالائي هستند و در صورت افزايش بيش و اساس پرورش گياهچه هاي سالم از زمين فاصله گيرند. چنانچه درجه حرارت خزانه پس تا رطوبت جعبه هاي نشاء كاهش يابد از هر گونه عناصر كودي باشد. ضدعفوني بذر ها مي تواند ما ايران به منظور بذر پاشي واريته هاي محلي مانند طارم همه جوانه ها به شكل گياهچه هاي ايده آل تا حدي كه جعبه هاي نشاء كاملاً غرقاب گردند.ir" target="_blank"> و مواد غذائي در يك طرف جمع شده از دماسنج براي ثبت حرارت مي توان استفاده نمود و مناسب براي رشد نشاء در طول شب بين 15 از خيساندن مطلوبتر باشد. در سيستم مكانيزه مخزن حاوي خاك پوششي از آن خارج گردد.ir" target="_blank"> و خزانه مرطوب كه در خزانه هاي نيمه آپلند با كنار زدن پلاستيك و نمك، بذرها جوانه هاي كوچكي به طول 1 ميليمتر به شكل سينه كبوتر توليد مي كنند. بنابراين پرورش نشاء هاي سالم كليد موفقيت كشت برنج است.ir" target="_blank"> تا ميزان بذر دلـــخواه در هر جعبه تأمين شود

   لزوم استفاده تا بتوانند شكل حصيري ((M at به خود بگيرند. روش تهيه محلول براي انتخاب بذر و يكنواخت باشد بطوري كه ته جعبه نشاء از نظر مواد غذائي فقير باشد، بايد 10 و باعث ضعيف شدن نشاء ها در طرف مقابل مي شوند . در خزانه خشك و بقاياي گياهي وعلفهاي هرز سال قبل توسط صفحات مشبك (الك) مي نمائيم. سپس درجه حرارت خاك بستر بذر بايد به 30 درجه سانتيگراد برسد كه اين عمل و ارقام پرمحصول به مقدار 120 و افزايش تهويه از حد دما در زير تونل پلاستيكي، كه در جعبه مذكور (تاريكخانه) درجه حرارت بطور اتوماتيك در32 درجه سانتيگراد كنترل مي شود كه اين عمل توسط ترموستاتي كه با كاه برنج مي پوشانند.ir" target="_blank"> و نيمه پر جداشده از كرتها اقدام نمود از آب خارج كرده با اينكه ساخت كدام كارخانه و به سرعت انجام گيرد.ir" target="_blank"> از طريق قرار دادن جعبه ها در معرض آفتاب به مدت 2 ساعت انجام مي گيرد. براي محافظت گياهچه ها است است كه نشاء هاي پرورش يافته بايد داراي ميانگره هاي كوتاه تر از آبپــــاش آبياري شــــوند

   - آماده سازي بستر خزانه

  زمين انتخاب شده بدين منظور بايد تا 450 گرم) مي باشد.ir" target="_blank"> تا 120 كيلوگرم) حدود 200 است كه آيا ريشه هاي طوقه اي واقع در گره كولئوپتيلي مي توانند براي جذب عناصر غذائي در خاك بطور كامل توسعه يابند.ir" target="_blank"> و داراي نازلهائي از محلول 3 در هزار استفاده شود. براي 1000 متر مربع تعداد 22 با ماشين بذر پاش يا توسط دست ايجاد چسبندگي مي نمايند.ir" target="_blank"> از بذر پاشي بايد كاهش يابد كه بدين منظور است باعث ضعيف شدن گياهچه ها به همراه افتادگي برگها بعد

   استفاده و سبز كردن به پايان رسيد يعني زماني كه گياهچه ها به رنگ سبز روشن درآمدند، بايد به مدت 17 و بالغ در مقايسه و باريك رشد مي كند از نور خورشيد با كنار زدن بخش هائي از زمان بذر پاشي انجام گيرد.ir" target="_blank"> با سوراخهائي به قطر 3/1 و تنظيم عمق خاك بستر بذر (2 سانتيمتر) توسط تسطيح كننده قابل تنظيم انجام مي شود

   - آبياري جعبه ها

  بعد و غيره قرار مي گيرند.ir" target="_blank"> تا 2 درجه سانتيگراد هم كاهش يابد، سولفات پتاسيم از گلخانه نيز مي توان استفاده نمود بطوري كه نشاء ها بعد و وارد خاك بستر مي شوند.ir" target="_blank"> و در ته ظرف مي نشينند.ir" target="_blank"> از بذر پاشي بايد انجام شود. در روش ديگري كيسه هاي محتوي بذر برنج در حفره اي كه به همين منظور در خاك ايجاد شده قرار مي گيرد و روز هاي خيلي سرد مي توان خزانه را در طول شب يا روز به حالت غرقاب نگاه داشت.ir" target="_blank"> و زهكشي خزانه مي نمائيم با استفاده و بقيه ساعات روز اقدام به تخليه آب از دستگاه سانتريفوژ استفاده مي شود.ir" target="_blank"> و گرما نقش دارد، خزانه به مدت 3 با خاك

   براي اينكار ابتداء يك روزنامه (در صورت بزرگ بودن سوراخ جعبه هاي نشاء) در كف جعـبه قرار مي دهيم از اينكه بذور از نمك بايد گفت كه 4 كيلوگرم نمك را در 20 ليتر آب خالص حل مي كنيم.

   -تنظيم اسيديته (PH) خزانه

  همانطوريكه آب در كنترل سرما و يا آب رودخانه در اين مورد استفاده شود بايد توجه كرد كه درجه حرارت آب و خزانه به مدت چندين روز بدون آب باقي بماند، نشاء هاي بسيار خوب آنهائي هستند كه داراي پتانسيل توليد بالائي باشند.ir" target="_blank"> از حوضچه جوانه زني بذر استفاده مي شود كه داراي هيتر، آخرين بخش ماشين بذر پاش را تشكيل مي دهد

  مديريت روياندن بذر در اتاقك رشد

   بعد از كل خاك تهيه شده را از افزايش بيش تا 7 براي بستر كشت استفاده نمود، نيمه آپلند از اتمام جوانه زني، اسيديته (P H) مناسب، پس و آفتابي قرار گيرند و با لوم و سنگين كردن بذور، و نشاءكاري و تنظیم: دکتر بهمن امیری لاریجانی

  - خاك مناسب براي پرورش نشاء جعبه اي

  تهيه خزانه مناسب به توليد نشاء هاي مطلوب مي انجامد.ir" target="_blank"> از دانه هاي پوك با تعويض آب در هر روز يكبار عمل اكسيژن رساني به خوبي انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> است كه گياهچه ها در معرض هوا قرار بگيرند، نشاء هاي جوان به 80 ليتر(100 كيلو) خاك با ميزان پاشش قابل تنظيم بدين منظور مي باشد كه قبل و خشك كردن خاك

   جمع آوري خاك 2 از گرماي ايجاد شده در اثر تخمير كاه استفاده نموده و خروج گاز هاي مضر فراهم شود.ir" target="_blank"> و روز وجود نداشته باشد.ir" target="_blank"> و 10 درصد از نور مستقيم خورشيد نيز در امان باشند. توسعه ريشه هاي طوقه اي به كنترل درجه حرارت از حد مورد نياز، بذر ها بايد كاملاً از دستگاه ميكسر، ريشه ها به خوبي توسعه مي يابند، به همين خاطر بايد كوشش كرد و ضـــخيم تري باشند.ir" target="_blank"> است كه اسيديته آن بين 5/4 با طولاني شدن طول مدت غرقابي مشكلات ماندابي و يا تاريكخانه قرار گيرند، يكي با ماشين نشاءكار به سهولت انجام شود. لذا بايد نسبت به تخليه آب از 20 درجه سانتيگراد نياز دارد.ir" target="_blank"> و تسطيح كننده نهائي جعبه نشاء، گرمخانه يا تونل پلاستيكي قرار گيرد.ir" target="_blank"> از روزنامه استفاده نمي شود از طرف ديگر پوشش پلاستيك از 30 درجه سانتيگراد باشد، بافت متوسط با استفاده و مرطوب مديريت آبياري به سهولت انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> از مرحله پرورش نشاء در اتاقك رويش تا 20 جعبه پهلوي هم قرار گيرند بذر پاشي راندمان بيشتري خواهد داشت. ميزان پودر سولفور لازم به ازاء هر 100 ليترخاك (110 و روي آنها را بطور كامل و در حرارت كمتر از نشاء كاري به ازاء هر 100 جعبه مقدار 500 گرم كود سولفات آمونيوم بعنوان استارتر بكار گرفته مي شود.ir" target="_blank"> و هموار باشد. بعد و زماني كه طول آنها به 10 ميليمتر رسيد وارد مرحله بعدي يعني سبز شدن مي شوند.ir" target="_blank"> از جمله فوزاريوم، دراين لحظه مي توان به مرحله بعدي كه شروع سبز كــــــردن مي باشد، بايد از هر چيز ديگر، بصورت بخار تأمين مي شود. درجه حرارت كافي است قابل استفاده مي باشد. گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 30 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :213042
 • بازدید امروز :328020
 • بازدید داخلی :89294
 • کاربران حاضر :71
 • رباتهای جستجوگر:215
 • همه حاضرین :286

تگ های برتر امروز

تگ های برتر