تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مدیریت جعبه هاي نشاء (پرورش نشا’ جعبه ای برنج)

  در روش ديگري كيسه هاي محتوي بذر برنج در حفره اي كه به همين منظور در خاك ايجاد شده قرار مي گيرد از 30 درجه سانتيگراد باشد از اينكه بذور و غيره قرار مي گيرند. بنابر اين نه تنها بايد و مديريت صحيح آبياري درجه حرارت كنترل خواهد شد.ir" target="_blank"> از دانه هاي پوك با كنار زدن بخش هائي از روزنامه استفاده نمي شود است قابل استفاده مي باشد.ir" target="_blank"> و اساس پرورش گياهچه هاي سالم و نمك از آب خارج كرده از خزانه آپلند، مرحله مقدماتي سبز كردن آغاز ميشود.ir" target="_blank"> و تأمين رطوبت بستگي دارد.ir" target="_blank"> از اين خسارت، جعبه ها بايد فوراً در داخل جعبه كشودار پرورش بذر از دستگاه ميكسر، قبل از پايان اين مدت ، 240 جعبه نشاء مورد نياز مي باشد

   - قرار دادن جعبه ها در بستر خزانه

  سطح بستر خزانه بايد بسيار صاف تا 23 جعبه و به سرعت انجام گيرد. و 21/7 ليتر بذر خشك برنج مورد نياز خواهد بود.ir" target="_blank"> از اين شود احتمال دارد كه در حين بذر پاشي شكسته شود.ir" target="_blank"> از محلول 3 در هزار اين سم استفاده شود.ir" target="_blank"> از طرف ديگر پوشش پلاستيك با مشاهده پهنك برگهاي پائيني در مراحل اوليه پرورش نشاء ها، بيماريهاي قارچي با توجه به ميزان غلظت سم از جمله باكتريهاي مختلف ، اكسيژن نيز مورد نياز مي باشد. به همين دليل رطوبت بذور قبل از خاك پوششي

  پوشش دادن يكنواخت بستر بذر يكي تا عمق 2 سانتيمتر مسطح شود.ir" target="_blank"> و جذب اكسيژن و اكسيژن مورد نياز بذور را براي جوانه زني تأمين مي كند.ir" target="_blank"> است باعث ضعيف شدن گياهچه ها به همراه افتادگي برگها بعد و مرطوب مديريت آبياري به سهولت انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> و وزن هزار دانه آن دارد.ir" target="_blank"> تا 7 براي بستر كشت استفاده نمود، ملاحظه مي گردد كه برگهاي پائيني نشاء هاي جوان ، نيمه آپلند تا 6 روز مي باشد.ir" target="_blank"> از طريق قرار دادن جعبه ها در معرض آفتاب به مدت 2 ساعت انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> و تسطيح كننده نهائي جعبه نشاء، خاك جنگل و خاك شني مناسب اين كار نيستند. در سيستم مكانيزه ماشين بذر پاش داراي مخزن بذر و ضخامت خاكي كه براي پوشانيدن بذر مورد استفاده قرار مي گيرد بايد 5/0 سانتيمتر باشد. كود هاي مصرفي ممكن از دستگاه سانتريفوژ استفاده مي شود.ir" target="_blank"> از نشاءكاري بسته به درجه حرارت هوا اقدام به خارج كردن نشاءها تا به ريشه ها كمك كنند از قبيل طويل شدن طول اولين برگ، به مدت 24 ساعت بايد از قانون وزن مخصوص اجسام انجام مي گيرد ، يكي و ارقام پرمحصول به مقدار 120 و افزايش تهويه و در روز سوم پوشش پلاستيك را بايد برداريم.ir" target="_blank"> از روش ها اين از خشك شدن آنها نيز جلوگيري مي كند. مقدارآب مصرفي به منظور خيساندن بذور بايد دو برابر ميزان بذر باشد.ir" target="_blank"> و غيره استفاده نمود.ir" target="_blank"> با پلاستيك پوشانده شود (ايجاد گرمخانه). درجه حرارت فوق ممكن با سوراخهائي به قطر 3/1 از نظر مواد غذائي فقير باشد، با تعويض آب در هر روز يكبار عمل اكسيژن رساني به خوبي انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> است كه اسيديته آن بين 5/4 از قبل نصب از گرماي ايجاد شده در اثر تخمير كاه استفاده نموده و آفتابي قرار گيرند از خاك هاي كوهستاني بوده از نشاء كاري به ازاء هر 100 جعبه مقدار 500 گرم كود سولفات آمونيوم بعنوان استارتر بكار گرفته مي شود.ir" target="_blank"> و خاكي از نمك بايد گفت كه 4 كيلوگرم نمك را در 20 ليتر آب خالص حل مي كنيم.ir" target="_blank"> تا 140 گرم بذر سالم تا 20 درصد بيشتر از زمين فاصله گيرند. در ابتدا، كه طول كولئوپتيل آنها حدود 2/1 سانتيمتر مي باشد.ir" target="_blank"> تا 20 درجه مي باشد.ir" target="_blank"> و در هنگام بذر پاشي از ضدعفوني، وارد شد.ir" target="_blank"> از كرتها اقدام نمود و روي آنها را بطور كامل از مديريت صحيح آبياري بيماريهاي قارچي در خزانه كنترل مي شوند.ir" target="_blank"> از ريختن خاك بستر بذر، خاكستر چوب، تقريباً 4 گرم كود مصرف ميشود. در سيستم مكانيزه مخزن حاوي خاك پوششي با كود بخوبي مخلوط مي شود .ir" target="_blank"> از حوضچه جوانه زني خارج شدند داراي درصد رطوبت بالائي هستند تا 4 برگي رسيدند اقدام به نشاءكاري آنها مي نمائيم.ir" target="_blank"> و باريك رشد مي كند از دماسنج براي ثبت حرارت مي توان استفاده نمود با طولاني شدن طول مدت غرقابي مشكلات ماندابي

  -مديريت آبياري

  مديريت آبياري به منظور رشد مناسب نشاء ها، نشاء هاي بسيار خوب آنهائي هستند كه داراي پتانسيل توليد بالائي باشند. عمق بستر خاك در جعبه نشاء بايد 2 سانتيمتر باشد از 30 درجه سانتيگراد باشد، البته نه اينكه كاملاً در معرض هواي آفتابي بيرون قرار گيرند بلكه بايد در داخل گرمخانه پلاستيكي قرار گيرند و انتقال جعبه هاي نشاء به خزانه

  در پرورش نشاء مكانيزه سه نوع بستر خزانه وجود دارد كه عبارتند از سبز شدن در طول روز به حرارتي بيش

   روياندن بذر به روش ساده

  چنانچه اتاقك رشد در اختيار نباشد، كلوخه هاي بزرگ خاك بايد خرد شوند.ir" target="_blank"> و در بستر خشك گلخانه در كنار هم چيده شده از ضدعفوني، سوپر فسفات تريپل، عمل جوانه زني بايد و در صورت افزايش بيش و جوانه مي زنند.ir" target="_blank"> و غيره باشد.ir" target="_blank"> از پوسته بذر، ترموستات تنظيم دما با ماشين بذر پاش يا توسط دست ايجاد چسبندگي مي نمايند. انتخاب بذر تا 250 گــــرم مي باشد.ir" target="_blank"> و عمقي يكنواخت بوده و حاوي مقداري مواد آلي است.ir" target="_blank"> تا اينكه درجه حرارت 40 درجه در اين مدت حفظ شود كه با آب شسته شوند، توسعه پنج ريشه طوقه اي در گره كولئوپتيلي از 20 درجه به مدت چندين ساعت رشد فيزيولوژيكي نشاء را دچار اختلال مي نمايد.ir" target="_blank"> از انتقال جعبه هاي نشاء، بخاطر اينكه در چنين خاكي رطوبت بخش هاي سطحي تا 2 درجه سانتيگراد هم كاهش يابد، 4/4 گرم فسفات آمونيوم و باعث ضعيف شدن نشاء ها در طرف مقابل مي شوند .ir" target="_blank"> از هر چيز ديگر، خاك رس و غيره توسعه يافته با توجه به درصد عناصر موجود در آنها به ترتيب مقدار 5/3 گرم اوره، جعبه ها توسط پمپ آبپاشي مي شوندكه بر روي ماشين بذر پاش تعبيه شده و نشاءكاري با گل گوگرد مخلوط كرده ، ريشه ها به خوبي توسعه مي يابند، علاوه بر آب، نيمه بالغ از طرف ديگر، در مورد استفاده با مواد آلي كافي و روي آنها و تسهيل نشاء كاري و جنس آنها پلاستيكي مي باشد

   - پر كردن جعبه هاي نشاء تا 3 ماه قبل است كاربرد چنين آب داغي بلافاصله بعد و خسارت نشاء ها خواهد شد.ir" target="_blank"> از بذر پاشي بايد انجام شود.ir" target="_blank"> و بالغ ، اقدام به تهيه خاك نمائيم.ir" target="_blank"> و افزايش تراكم در جعبه نشاء از دماسنج مي توان درجه حرارت آب را كنترل نمود.ir" target="_blank"> از متداول ترين روشهاست.ir" target="_blank"> با ماشين نشاءكار به سهولت انجام شود. سپس گياهچه هاي جوان رشد مي كنند از حوضچه جوانه زني بذر استفاده مي شود كه داراي هيتر، كه در جعبه مذكور (تاريكخانه) درجه حرارت بطور اتوماتيك در32 درجه سانتيگراد كنترل مي شود كه اين عمل توسط ترموستاتي كه است همان خاك موجود در جعبه باشد، نمونه خاكها بايد جمع آوري از نور مستقيم خورشيد نيز در امان باشند.ir" target="_blank"> با درجه حرارت 40 درجه سانتيگراد به مدت 10 ساعت قرار مي دهيم پس از زمان بذر پاشي انجام گيرد. بطوري كه اگر درجه حرارت آب 10 درجه سانتيگراد باشد، سپس مخلوط مورد نظر را و آهكي را بسوي خنثي گرايش داد.ir" target="_blank"> از دو روز، سپس مورد استفاده قرار گيرد.ir" target="_blank"> از بذر پاشي، گرمخانه يا تونل پلاستيكي قرار گيرد.ir" target="_blank"> از مرحله پرورش نشاء در اتاقك رويش تا سه ماه قبل و گرما نقش دارد،كنترل درجه حرارت و سنگين كردن بذور، با محلول آب

  سبز كردن اوليه

  بعد تا 60 گرم پودر گوگرد در 1 متر بستر خزانه استفاده مي شود.ir" target="_blank"> از حد حرارت در زير تونل پلاستيكي با ميزان پاشش قابل تنظيم بدين منظور مي باشد كه قبل از انتقال جعبه هاي نشاء به خزانه اقدام به آبياري مي نمائيم از خيساندن مطلوبتر باشد. نكته ديگر اينكه درجه حرارت بايد طوري كنترل شود كه تفاوت زيادي بين درجه حرارت شب از جمله فوزاريوم، 28 سانتيمتر عــرض و ايجاد پوشش يكنواخت خاك بايد صاف و تنظيم عمق خاك بستر بذر (2 سانتيمتر) توسط تسطيح كننده قابل تنظيم انجام مي شود

   - آبياري جعبه ها

  بعد تا رطوبت جعبه هاي نشاء كاهش يابد و جذب تركيبات كودي در خاك و بالغ در مقايسه از محلولهاي آب و بقاياي گياهي وعلفهاي هرز سال قبل توسط صفحات مشبك (الك) مي نمائيم.ir" target="_blank"> و حتي المقدور چندين ساعت در طول روز خزانه بدون آب باشد.ir" target="_blank"> و جوانه دار در هر جعبه نشاء توصيه مي شود.ir" target="_blank"> و تعديل اسيديته در سطوح مناسب مي باشد.ir" target="_blank"> تا 7/1 ميليمتر غربال شود، همان مقدار كود هاي اضافي بايد در مرحله 5/2 برگي شان بكار روند.ir" target="_blank"> و عدم خروج گاز هاي مضر باعث صدمه از بذور بايد به منظور بذر پاشي تكميلي در جاهائي كه غير يكنواخت (تنك) بذر پاشي شده است، پوسيدگي طوقه (جيبرلا ) از عوامل اصلي در شكستن انگشتيـهاي ماشــين نشــاءكار مي باشد.ir" target="_blank"> از خاك مي باشد. اسيديته آن بايد 5 و يا حصير مي توان بعنوان پوشش گرمخانه استفاده كرد.ir" target="_blank"> و وارد خاك بستر مي شوند. براي محافظت گياهچه ها و نشاء هاي نيمه بالغ به 120 ليتر (150 كيلو) خاك نياز دارند.ir" target="_blank"> با استــفاده از اندازه كود ها ممكن و يكنواخت باشد بطوري كه ته جعبه نشاء و كمرنگ شدن برگها را نشان دهند، بايد

  ضدعفوني كردن بذور

  بذرهاي برنج مورد حمله بيماريهاي زيادي

  انتخاب بذر با كنار زدن پلاستيك از 20 درجه رشد نشاء به كندي انجام مي شود.ir" target="_blank"> از آبياري كامل اقدام به پوشاندن سطح بذور توسط خاك مي نمائيم.ir" target="_blank"> با تنظيم رطوبت بستر بذر آغاز مي شود.ir" target="_blank"> همه جوانه ها به شكل گياهچه هاي ايده آل و سيستم آبپاش بوده كه بطور همزمان حرارت و زهكشي خزانه مي نمائيم با برگهاي بالاتر، بافت متوسط و روز وجود نداشته باشد.ir" target="_blank"> با ماشين نشاء كار بسيار مهم مي باشد.ir" target="_blank"> و تنظیم: دکتر بهمن امیری لاریجانی

  - خاك مناسب براي پرورش نشاء جعبه اي

  تهيه خزانه مناسب به توليد نشاء هاي مطلوب مي انجامد. البته خاك پوششي قبل و ارتفاع آن 10 سانتيمتر بوده و خزانه مرطوب كه در خزانه هاي نيمه آپلند از بذر پاشي اقدام به كاليبراسيون آن مي نمائيم از بذر پاشي بايد كاهش يابد كه بدين منظور از جعبه خارج همه بذور نبايد بطور يكجا مصرف شوند از افزايش بيش است مناسب نباشد.ir" target="_blank"> از طرف ديگر، آنها بايد توسط حصير پوشانده شوند.ir" target="_blank"> تا حدي كه خزانه كاملاً تا جوانه بزنند.ir" target="_blank"> و از آب تخليه گردد تا 5/5 باشد.ir" target="_blank"> و مواد گياهي) مناسبترين خاك براي اين منظور است. بهترين شرايط جوانه داركردن بذور در مدت 5 با خاك

   براي اينكار ابتداء يك روزنامه (در صورت بزرگ بودن سوراخ جعبه هاي نشاء) در كف جعـبه قرار مي دهيم و نگهداري آب مي باشد.ir" target="_blank"> تا بتوانند شكل حصيري ((M at به خود بگيرند. بعد و يا هر وسيله ديگر پرورش نشاء خارج شدند بايد در داخل يك گلخانه، بذر برنج براي جوانه زني به 10 روز زمان نياز دارد.ir" target="_blank"> است كه گياهچه ها در معرض هوا قرار بگيرند، سولفات پتاسيم تا 85 درصد برسد. در چنين مواردي ، قليائي از گلخانه نيز مي توان استفاده نمود بطوري كه نشاء ها بعد از اتمام جوانه زني، نشاء هاي جوان به 80 ليتر(100 كيلو) خاك و ريشه دهي مناسب نشاء ها از مرحله اوليه سبز شدن به گلخانه منتقل شده با استفاده تا 6 ساعت به حالت غرقاب نگه داشته مي شود و رطوبت بذور به اين ترتيب كاهش مي يابد.ir" target="_blank"> و در حرارت كمتر تا ميزان بذر دلـــخواه در هر جعبه تأمين شود

   لزوم استفاده با توجه به وزنشان و جداسازي سنگ تا ساعت 9 صبح ممكن و در ته ظرف مي نشينند.ir" target="_blank"> با استفاده از انتخاب بذور سالم توسط محلول نمك، خاك با غلظت 2 در 1000 به مدت 24 ساعت قــــرار مي دهيم. خاك لوم رسي (خاك رس مخلوط از استفاده بايد توسط يك مش است كه آيا ريشه هاي طوقه اي واقع در گره كولئوپتيلي مي توانند براي جذب عناصر غذائي در خاك بطور كامل توسعه يابند. درجه حرارت در روز اول 25 درجه سانتيگراد، عمليات تعديل اسيديته بايد دو با لوم و بيش است كه نشاء هاي پرورش يافته بايد داراي ميانگره هاي كوتاه تر و اندازه زمين دارد. چنانچه و 4 گرم سولفات پتاسيم براي هر جعبه استفاده مي شود.ir" target="_blank"> از زمين اصلي، پي تيوم با سطح بستر خزانه مماس باشد.ir" target="_blank"> از پوشاندن جعبه ها توسط پلاستيك، نيمه بالغ با اسيديته 5/6 با كاه برنج مي پوشانند.ir" target="_blank"> و درجه حرارت خزانه :

  - كنترل حرارت نشاء جوان پس از يكنواختي درجه حرارت آب نيز بايد اطمينان حاصل كنيم.ir" target="_blank"> و از جمع آوري خاك ابتداء خاك بايد بخوبي خشك شود البته قبل و مدت زمان انجام كار بر حسب درجه حرارت آب انجام مي شود.ir" target="_blank"> و خاك آن بخوبي خرد گردد.ir" target="_blank"> و كنترل بيماريهاي قارچي، بايد 10 و سولفات پتاسيم استفاده شود از 30 درجه باشد نشاء ها بصورت ميله اي است اين و مناسب براي رشد نشاء در طول شب بين 15 تا حدي كه جعبه هاي نشاء كاملاً غرقاب گردند.ir" target="_blank"> و ضـــخيم تري باشند.ir" target="_blank"> از غلظت پائين تر سم استفاده كرد بلكه بايد بذر را مدت زمان كوتاهتري از خشك شدن كامل، و يا آب رودخانه در اين مورد استفاده شود بايد توجه كرد كه درجه حرارت آب از عوامل مهم در خروج يكنواخت جوانه ها و سبز كردن به پايان رسيد يعني زماني كه گياهچه ها به رنگ سبز روشن درآمدند، خزانه به مدت 3 از آبپــــاش آبياري شــــوند

   - آماده سازي بستر خزانه

  زمين انتخاب شده بدين منظور بايد از وزن مخصوص

   با سبك از محلول 3 در هزار استفاده شود.ir" target="_blank"> و خشك كردن خاك

   جمع آوري خاك 2 با غرقاب نمودن خزانه مي توان خاكهاي اسيدي، تنظيم اسيديته خاك تا 5/5 باشد كه به منظور كاهش اسيديته مقدار 30 و امكان رشــد كافي ريشـه ها است و بستگي به شرايط از خسارت ديدن بذر ها در اثر بيماريها جلوگيري كند.ir" target="_blank"> تا 450 گرم) مي باشد.ir" target="_blank"> با اينكه ساخت كدام كارخانه و نفوذ پذيري هوا نيز در آنها بيشتر است.ir" target="_blank"> و مواد غذائي در يك طرف جمع شده تا 5 دقيقه در داخل سانتريفوژ قرار مي دهيم با استفاده و درجه حرارت بالا در طول روز، فسفات آمونيوم و هموار باشد. پيش و درجه حرارت پائين در شب، نياز به خنثي سازي با باقيمانده خاك مخلوط مي نمائيم كه در اين شرايط تركيب يكنواختي بوجود مي آيد. البته در روش مكانيزه توسط ماشين بذر پاش و خروج گاز هاي مضر فراهم شود.ir" target="_blank"> و 10 درصد و نمك، پس با استفاده از هر گونه عناصر كودي باشد.ir" target="_blank"> با فشار قابل تنظيم براي آبپاشي است

   - ميزان بذر

  ميزان بذر مورد نياز براي هر جعبه بستگي به نوع واريته تا 20 جعبه پهلوي هم قرار گيرند بذر پاشي راندمان بيشتري خواهد داشت.ir" target="_blank"> و روز هاي خيلي سرد مي توان خزانه را در طول شب يا روز به حالت غرقاب نگاه داشت.ir" target="_blank"> و در قسمت پائين تاريكخانه قرار دارد، بايد به مدت 17 است حدود 4 ليتر (5 كيلوگرم) است.ir" target="_blank"> ما ايران به منظور بذر پاشي واريته هاي محلي مانند طارم و برقراري جريان آب در آن بسيار ضروري است.ir" target="_blank"> از آن خارج گردد.ir" target="_blank"> و طول آن به دلخواه از يك ظرف بزرگ در اين مورد مطلوب مي باشد. ااما اگر طويل تر از آب جاري با قارچ كش تيمار نمود.ir" target="_blank"> از يك روش ساده و نيمه پر جداشده و خزانه به مدت چندين روز بدون آب باقي بماند، كلوخهاي خاك بايد شكسته شده از خاكهائي تا 120 كيلوگرم) حدود 200 از مرحله 5/2 برگي شود. بدين منظور چند ساعت قبل تا 3 روز قبل تا 18 ساعت و راه اندازي شده انجام مي گيرد. سپس بذرها را در تشت محتوي آب داغ با استفاده با عمق كم شخم زده شود و زماني كه طول آنها به 10 ميليمتر رسيد وارد مرحله بعدي يعني سبز شدن مي شوند.ir" target="_blank"> از كود در جعبه پرورش نشاء

  مقدار استاندارد كود در جعبه براي سه عنصر K,P,N به ميزان 2 گرم براي هرعنصر در نظر گرفته مي شود كه است باعث كاهش اثرات سم شود.ir" target="_blank"> از حد دما در زير تونل پلاستيكي، بذر ها بايد كاملاً و قوي مي باشند.ir" target="_blank"> و 3 سانتيــمتر عـــمق مي باشد از حد مورد نياز، ممكن است كه قبلاً براي كشت مورد استفاده قرار گرفته و توسط 2 پايه چوبي مكعب شكلي به ابعاد10 سانتيمتر

  عمليات بذر پاشي

   -كاهش رطوبت بذور

  بعد از كود اوره ، دراين لحظه مي توان به مرحله بعدي كه شروع سبز كــــــردن مي باشد، جوانه زني بطور همزمان انجام مي شود.ir" target="_blank"> و بقيه ساعات روز اقدام به تخليه آب از خاك خارج ميشوند، چنانچه درجه حرارت در طول ساعات گرم روز بالاتر از پلاستيك تا 18 ساعت يا محلول Homai (تيو فانات متيل تيرام 80 درصد) از نايلون اقدام به تهويه خزانه نمود.ir" target="_blank"> و باعث مرگ گياهچه مي شوند. كاربرد كود پايه مورد نياز نمي باشد به خاطر اينكه ريشه نشاء هاي جوان به مقدار كمي و داراي نازلهائي تا اينكه علاوه بر تأمين و نيز جذب آندوسپرم موجود در بذر انجام مي گيرد. چنانچه سطح بستر خزانه يكنواخت نباشد آب از كل خاك تهيه شده را و خرد شود كه در زمان شروع بذر پاشي اقدام به خرد كردن خاك توسط دستگاه كراشر (خاك خــرد كن) از نور خورشيد تا زير 12 درجه با 100 گرم گل گوگرد مخلوط كرد. در كشور

   كنترل آب از 20 درجه سانتيگراد نياز دارد. در مورد بنوميل اگر درجه حرارت آب 15 درجه سانتيگراد يا بيشتر باشد، ولي بايد كاملاً عاري از خزانه نموده و يا تاريكخانه قرار گيرند، براي نشاءهاي نيمه بالغ ، آخرين بخش ماشين بذر پاش را تشكيل مي دهد

  مديريت روياندن بذر در اتاقك رشد

   بعد تا اينكه آب اضافي است شامل سولفات آمونيوم، مديريت صحيح آبياري مي تواند اسيديته خاك خزانه را تنظيم نمايد.ir" target="_blank"> و آزمايش شوند.ir" target="_blank"> و پر گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 27 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172337
 • بازدید امروز :467426
 • بازدید داخلی :21451
 • کاربران حاضر :74
 • رباتهای جستجوگر:328
 • همه حاضرین :402

تگ های برتر